کارگاه مالکیت فکری در RINOTEX

توضیحات

پژوهشگر گرامی، در این بخش میتوانید نسبت به ثبت نام کارگاه مالکیت فکری و حمایت بین المللی از اختراعات که در حاشیه رویداد RINOTEX ربع رشیدی برگزار میشود اقدام کنید.

 

سرفصل های دوره به شرح زیر می باشد:

– اهميت، ابعاد، اقسام و مصاديق مالکيت فکری
پتنت (اختـراع)، طـرح صنعتی و علائم تجاری
– بررسی چگونگی حمايت بين المللی از اختراعات
– آشنايـی با معاهده همکاری ثبت اختراع PCT
– فـرآينـد ثبـت و جـستجـوی اختـراع در PCT
– آشنايـی با سـازمان هـای بيـن المللی مربوطه

 

تاریخ: جمعه 11 آبان 1397 ( برگزار شد)

زمان: ساعت 15 الی 19

مکان: نمایشگاه بین المللی تبریز – موسسه آموزش عالی ارس

مطالب برای موسسه نوفن حامی محفوظ است.